• Afd. planning: 030 - 600 88 18 pio@transvita.nl
  • Algemeen: 030 - 237 30 10 info@transvita.nl

De aanvragen

In opdracht van de Vereniging Partners in Onderwijs is Transvita namens alle deelnemende scholen en schoolbesturen aan de slag gegaan om de aanvragen zowel inhoudelijk als procesmatig vorm te geven. Aan de hand van de beleidslijnen van OCW heeft er een dialoog-tafel plaatsgevonden bij Transvita met bestuurders, schooldirecteuren, p&o-ers en andere vertegenwoordigers vanuit de deelnemers en de Pabo's. De dialoog-tafel heeft een groot aantal actielijnen opgeleverd die de basis vormen van de inhoud van de aanvragen. Daarnaast is aansluiting gezocht bij het jaarplan en begroting van RTC Transvita met het oog op co-financiering en borging binnen de regionale samenwerking die RTC Transvita is. Ook is afstemming gezocht met de plannen van de Marnix Academie en de Hogeschool Utrecht Pabo en is er ook bij hen draagvlak gevonden voor de actielijnen. 

Net als voor de voorgaande RAL subsidieregeling zijn er voor de RAP subsidieregeling drie aanvragen ingediend te weten; subregio Oost Utrecht (Amersfoort e.o.), subregio Zuidoost Utrecht (Zeist e.o.) en subregio Zuidwest Utrecht (Nieuwegein e.o.). Deze zijn alle drie door het ministerie gehonoreerd.

Hiermee is € 1.150.000,- beschikbaar gekomen voor een regionale aanpak van het personeelstekort.

Er is gezocht naar aanvragende besturen. Deze rol is door Stichting Meerkring, Stichting Het Sticht en Stichting Fluenta aanvaard. Zij zijn formeel penvoerder waarbij middels een overeenkomst deze verantwoordelijkheid wordt gedelegeerd aan RTC Transvita. Penvoerder zijn heeft impact op de administratie en verantwoording in een later stadium. Transvita heeft een goede inrichting van deze zaken waardoor deze penvoerders organisatorisch minimaal worden belast.

Om de aansturing van de projecten beheersbaar te houden is besloten de aanvragen inhoudelijk identiek te houden. Hiermee zijn ook de ingediende begrotingen eenvoudig te consolideren en kunnen we vanuit één projectorganisatie aan de slag.   

Hieronder treft u een overzicht aan van de verschillende actielijnen.

De beoogde resultaten/doelstellingen zijn in de onderstaande tabellen geconsolideerd en gelden voor het gehele project.

Een actuele status vindt u in de clusters aan de linkerzijde van deze pagina. Deze clusters zijn gevormd omdat er per cluster een werkgroep is/wordt opgericht.

 

Het raamwerk nieuwe activiteiten RAP:

Nummer

Naam activiteit

Periode en duur van de activiteit

Beoogde resultaten en producten

Opmerkingen

RAP.01

Begeleiding en scholing van zij-instromers op de school organiseren.

 

De coördinator wordt met ingang van oktober 2020 aangesteld en zal actief zijn tot 1 augustus 2022.

Coördinatie- en ontwikkelingscapaciteit voor inrichten “opleiden in de school voor zij-instromers”. Inrichten en afstemmen van een doorgaande lijn van beoordeling en evaluatie (voor-, tijdens en na het zij-instroomtraject) met als doel, behoud van kandidaten en optimalisatie van samenwerking en processen.

Daarnaast inhoudelijk het opleidingsaanbod afstemmen tussen praktijk en opleidingsscholen.

Dit in nauwe samenwerking met de pabo’s.

RAP.02

Scholing van opleiders en begeleiders op de scholen t.b.v. RAP.01

Het professionaliseren van de opleiders in de school vindt plaats tussen 1-10-2020 en 1-6-2021.

Kwaliteit verhogen van opleiders en begeleiders en borgen van voldoende begeleidingscapaciteit.

Dit in nauwe samenwerking met de pabo’s.

RAP.03

Zij-instroom stimuleren

Vanaf 1 augustus kunnen schoolbesturen een aanvraag indienen bij Transvita die de  toewijzing van deze middelen coördineert. De duur van toekenning is afhankelijk van de vraag van de scholen c.q. Besturen.

Bekostigen begeleiding en scholing zij-instroom om hiermee zij-instroom extra te stimuleren. Per zij-instromer een aanvullende bijdrage t.b.v. begeleiding en scholing.

 

RAP.04

P&O Community

Vanaf 1-9-2020 tot 1 augustus 2022 zullen de genoemde initiatieven worden gerealiseerd. Hierbij willen we vanaf 1-9-2020 starten met de (online) bijeenkomsten.

Ondersteunen van de professionalisering en samenwerking van HR-professionals binnen de regio’s. O.a. met HR-inloopdagen en het ondersteunen van scholing: co-financieren HRM master Marnix, mini congressen en andere vormen van deskundigheids-bevordering.

 

RAP.05

Onderzoek good practices en delen in de P&O Community

 

 

1/1/21 tot 1/1/22

Onderzoeken naar good practices, bijvoorbeeld:

·     Waarom sommige scholen minder last hebben van het lerarentekort dan anderen. Wat doen zij anders?

·     Onderzoeken naar wat bevlogenheid stimuleert en zorgt voor een afname van uitval en verzuim

·     Onderzoeken; om welke redenen kiezen ZZP-ers voor ZZP-schap

·     Hybride banen aantrekkelijk maken, hoe doen we dat?

 

RAP.06

Werkgroep anders organiseren

 

 

 

1/9/20 tot 1/9/21

Met een werkgroep uitwisselen van ervaringen met anders organiseren. Niet enkel het onderwijs zelf maar ook i.r.t. de continuïteit van onderwijs zoals:

·     anders organiseren van invalwerk

·     opvang samenwerking met andere partijen

·     talentmanagement

·     herijking van het vervangingsbeleid.

 

RAP.07

Transvita Academie

operationaliseren en voortzetten. Actief promoten.

 

Vanaf 1 augustus 2020 willen we dit platform in overleg met P&O-ers breder ontsluiten.

Professionalisering van startende en ervaren leerkrachten. Meer nascholing door/voor (inval)leerkrachten

 

RAP.08

Loopbaancentrum operationaliseren en voortzetten. Actief promoten.

 

1/8/20 tot 1/8/22

Mobiliteit en behoud van leerkrachten die vastlopen.

>15 leerkrachten die dreigen uit te vallen, behouden voor het onderwijs of van werk naar werk begeleiden, waardoor instroom in de WW wordt voorkomen.

 

RAP.09

Algemene campagne gericht op imago van het onderwijs, www.voordeklas.nl als  centraal platform / centrale landingspagina i.c.m. www.TransPOort.nu

1/8/20 tot 1/8/22 waarbij een mediacampagne gedurende deze periode meermaals periodiek wordt ingezet.

Algemene imago van het onderwijs positief versterken door middel van on- en offline campagnes.

Herhalen mediacampagne (bijvoorbeeld 4 x gedurende 1 mnd.) voor de versterking van het imago en de aantrekkingskracht voor het beroep leerkracht (o.a. interesseren herstarters en zijinstromers voor het vak).

 

RAP.10

Onderwijs als werkveld promoten bij VO-scholieren (Hart voor Onderwijs)

1/8/20 tot 1/12/21

Het aantal reguliere inschrijvingen op de pabo’s vergroten, door actief te werven onder scholieren. Pas meetbaar na c.a. 3 jaar.

Dit project vraagt een intensieve samenwerking met de pabo’s en VO-scholen in de regio.

RAP.11

Werving potentiele zij-instromers middels uvoordeklas.nl, keivoordeklas.nu en voordeklas.nl

1/8/20 tot 1/8/22 waarbij de zijinstroom informatiebijeenkomsten voor uvoordeklas.nl en keivoordeklas.nu 4 x per jaar plaatshebben.

Diverse wervings-evenementen, > 100 zij-instromers werven met belangstelling voor het PO.

Zeer succesvol

RAP.12

 

Met behulp van de vacaturebank voordeklas.nl besturen/schoolleiders faciliteren bij werving voor tijdelijke en vaste formatie.

1/9/20 tot 1/7/21

Meer grip geven op werving- en selectieproces en de kwaliteit daarvan verbeteren. Tevens doorlooptijden verkorten.

D.m.v. voorlichting en benutten cliëntportals en social media mogelijkheden van Voordeklas.nl.

RAP.13

Uitrol digitaal platform voor via-via werving (TransVia.nu)

1/11/20 tot 1/2/21

Het stimuleren van via-via werving. In eerste instantie poolers, werven poolers. Later mogelijk breder in te zetten. Werving >20 invalleerkrachten t.b.v. de diverse vervangingspools.

 

RAP.14

Programma management RAP, projectmanagement, uitvoering en afstemming. Administratieve coördinatie en ondersteuning.

1/8/20 tot 1/8/22

 

Onder administratie en coördinatie vallen de activiteiten te samenhangen met: het bewaken van de voortgang van de actielijnen, deze publiceren op de website Tranvita.nl, het opstellen van rapportages en het beheren van applicaties die het projectmanagement ondersteunen. Daarnaast het voeren van een adequate project-administratie. Hierbij betreft het geen activiteiten i.r.t. controllers of accountants.


 

Organisatie

RTC Transvita is een Regionaal Transfercentrum (RTC) zoals uitgewerkt in het Sectorplan PO. RTC Transvita is van en voor aangesloten schoolbesturen die willen samenwerken op het vlak van strategisch personeelsmanagement, personeelsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid.

Lees meer >

Contactgegevens

 Wattbaan 51-4, 3439 ML Nieuwegein

Algemeen

030 - 237 30 10

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afd. planning

030 - 600 88 18

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons op Facebook

RTC Transvita TV