• Afd. planning: 030 - 600 88 18 pio@transvita.nl
  • Algemeen: 030 - 237 30 10 info@transvita.nl

Meewerken aan activiteiten?

Transvita wil de uitvoering van de plannen die in het kader van de subsidieaanvragen zijn ingediend in samenwerking met de omgeving tot uitvoering brengen. Dit betekent in de praktijk dat er verschillende werkgroepen worden opgericht waarin schoolleiders, P&O-ers, pabo's en andere partijen participeren. Hierdoor verrijken we de projecten inhoudelijk en borgen we dat de opbrengsten aansluiten bij de verwachtingen van onze omgeving.

Daarnaast zullen er veel activiteiten worden georganiseerd waarbij betrokkenheid van medewerkers van besturen gewenst is. Denk hierbij aan wervingsevenementen, het uitvoeren van loopbaandienstverlening binnen het loopbaancentrum en de taakgroep vervangingsbeleid. 

Wil je een bijdrage leveren aan één van de werkgroepen of andere activiteiten, neem dan contact op met Maria van der Veen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Samenwerking met PO in de stad Utrecht en VO/MBO

Het is onze ambitie om met de beschikbaar gestelde middelen zo veel mogelijk impact te genereren. Om dit te bereiken zoekt Transvita nadrukkelijk de samenwerking met partijen in de regio. Mede omdat het VO/MBO en de stad Utrecht ook middelen beschikbaar hebben gekregen met de zelfde doelstelling. In het onderstaande overzicht ziet u bij welke actielijnen wij de samenwerking zoeken en met welke partijen.

Thema’s

Wat?

Transvita

Marnix/HU

VO/MBO

PO-Utrecht stad

Imago

Algemene campagne gericht op imago / meer mannen in het onderwijs / hybride lesgeven

x

x

x

x

Imago

Onderwijs als werkveld promoten bij VO-scholieren (Hart voor Onderwijs)

x

x

x

x

Werving zij-instroom

Werving potentiële zij-instromers

x

x

x

x

Werving ‘Stille reserve’

Werving ‘Stille reserve’ met o.a. mailcampagne alumnibestand pabo’s.

Pré-scan aanbieden voor belangstellenden (drempel terug te keren naar het onderwijs verlagen).

Via RTC Transvita zachte landing / subsidietraject bijscholing etc.

x

x

x

x

Werving vaste en tijdelijke formatie door besturen

 

Met behulp van de vacaturebank voordeklas.nl besturen/schoolleiders faciliteren bij werving voor tijdelijke en vaste formatie. Meer grip geven op werving- en selectieproces d.m.v. voorlichting en benutten cliëntportals en social media mogelijkheden van voordeklas.nl.

x

     

Werving vaste en tijdelijke formatie

Voordeklas.nl breder ontsluiten zodat de zichtbaarheid van vacatures toeneemt

x

 

x

x

Via via werving stimuleren

Uitrol digitaal platform voor ViaVia werving (TransVia.nu)

x

     

Loket voor Zij-instroom

(TransPOort)

· Inzicht in de behoefte aan zij-instromers (switchers) bij besturen en scholen krijgen en snel kunnen schakelen met kandidaten. Loket zijn voor alle PO scholen in de regio die daar behoefte aan hebben.

· Verbeteren van de ‘klantreis’ van zij-instroom kandidaten door hen te gidsen tijdens hun oriëntatie i.r.t. de opleidingen en het werkveld.

· Bovenbestuurlijk netwerk / peergroup-intervisie voor zij-instromers opzetten en faciliteren

· Coaching en begeleiding voor zij-instromers beschikbaar maken (behoud/vitaliteit).

· Helpdesk en info-punt voor (belangstellend én actieve) zij-instromers (Walk-in-Friday/chatten/...), maar ook een informatiepunt voor besturen en schoolleiders.

x

x

x

x

Ontwikkeling en Begeleiding/ binden en boeien

Deeltijdstudenten na één jaar deels voor de klas: Transvita-informatiebijeenkomst > matchen met PiO / deeltijdbaan TP bestuur

x

x

   

Ontwikkeling en Begeleiding/ binden en boeien

Transvita Academie uitbreiden en breder ontsluiten

x

     

Behoud Personeel/Mobiliteit/ Loopbaancentrum

Loopbaancentrum inrichten met kandidaat-volgsysteem en actief promoten (o.a. subsidie 45+ benutten). Ook openstellen voor pabo-studenten die vastlopen.

x

x

   

Uitbreiding vervangingspools

Pool opzetten voor 60+ (Zilverpool); raakt ook aan personeelsbehoud.

x

     

Uitbreiding vervangingspools

Pool opzetten voor klassen- en onderwijsassistenten en beschikbare kandidaten presenteren aan het veld.

x

     

Uitbreiding vervangingspools

Pool opzetten voor specialisten/vakdocenten (gym/handvaardigheid/muziek/Ib...)

x

     

Uitbreiding vervangingspools

Bestendigen Pilot Participatiepool

x

     

 

Verantwoording en co-financiering

Transvita heeft met succes drie aanvragen ingediend. Er zijn derhalve drie besturen hoofdaanvrager. Wij zijn deze besturen erkentelijk voor hun voortrekkersrol. In de praktijk worden de projectplannen samengevoegd en vindt de uitvoering plaats onder regie van RTC Transvita. Dit betreft ook de financiële- en projectadministratie. In het kader van de verantwoording hebben deze besturen echter een formele rol en zullen zij als onderdeel van hun jaarverslaggeving de uitputting van de subsidie moeten verantwoorden. Omdat middels een overeenkomst de verantwoordelijkheid voor het subsidietraject wordt gedelegeerd aan Transvita zal ook Transvita het subsidietraject moeten verantwoorden in haar jaarverslag. 

Om de hoofd-aanvragende besturen tegemoet te komen zal na instemming van de accountants van de betreffende besturen een verantwoordingsverslag worden aangeleverd door Van Ree accountants. Hiermee kunnen de hoofd-aanvragende besturen hun verantwoordingsdeel efficiënt vormgeven.

Er is drie maal een bedrag van € 383.333,- aangevraagd. € 1.150.000,- in totaal. De regeling stelt als randvoorwaarde een co-financiering van 1/3 van het aangevraagde subsidiebedrag.

Per aanvraag is de co-financieringsverplichting € 191.667,-. De Co-financiering bedraagt in totaal derhalve € 575.000,-. Voor wat betreft co-financiering is het idee bij de aanvraag geweest dat deze afkomstig is vanuit RTC Transvita.

Werkgroepen

De verschillende actielijnen (zie de activiteiten in de kaders rechts op deze pagina) zijn samengevoegd tot 4 clusters. Per cluster is er een werkgroep geformeerd bestaande uit schoolleiders, P&O-ers van de deelnemende besturen en vertegenwoordigers van de pabo's. Afhankelijk van het thema c.q. de actielijn zal de rol van de werkgroep verschillend zijn. Dit kan bestaan uit klankborden en adviseren van de projectleider (bij de meer uitvoerende actielijnen), soms wordt er ook een beleidsmatige bijdrage verwacht.

Dit zijn:

1.  Imago & werving:

Deelnemers: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (PL), Maria van der Veen (Transvita), Marjolein de Kroon (PL VO/MBO) e.a.

2.  Ontwikkeling & mobiliteit

Deelnemers: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Transvita-PL), Deborah Steur (Transvita), Anneke Aantjes (Marnix Academie), Annemarie van Dam (ASV), Margreet van Belzen (PCBOA), Iris Ouwerkerk (Klasse), Elsbeth Bolt (Meerkring), Beer Baart (KPOA), Roelof Kremer (Fluenta), Karin de Koning (Kalisto), Karin ten Cate (Meerkring)

3.  Vervangingsbeleid / Uitbreiding vervangingspools 

Deelnemers: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Transvita-PL), Zirka Jansen (Transvita)

4.  Zij-instroom

Deelnemers: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Fluenta-PL), Marcel Hermens (Transvita), Elke troost (Marnix Academie), Alie van de Hengel (Marnix Academie), Tjerk de Boer (HU - Theo Thijssen), Janneke Waelen (Kalisto), Nardy Ragas (KPOA), Marisca Dikkeboer (STEV), Coralien Franken (O2A5), Sandy Regtering (SPCO), Ulrike Mensink (Talent Primair), Jannita Witten (Fluenta)

 

Deelnemers: 

Bovengenoemde deelnemers leveren een actieve bijdrage aan de werkgroepen en zijn vermeld. Mocht u belangstelling hebben om mee te denken, dan bent u van harte welkom. Hierbij denken we aan P&O-ers met relevante expertise, medewerkers van de pabo's, schoolleiders, leerkrachten, bestuurders. Bij de samenstelling van de werkgroepen is rekening gehouden met een brede participatie van besturen, waar relevant vertegenwoordiging van beide pabo's, en regionale vertegenwoordiging. 

De tijdsinvestering van de werkgroepen kan worden bekostigd vanuit de subsidieregeling.

Stuurgroep

Conform de plannen van aanpak, is er ter borging van activiteiten bedacht om een 'Stuurgroep' bijeen te brengen. Deze bestaat uit de bestuurders van de hoofd-aanvragende stichtingen (Fluenta, het Sticht en Meerkring). Aangezien de plannen sterk in lijn zijn met het jaarplan van RTC Transvita is besloten de feitelijke aansturing van het subsidietraject bij het bestuur van Transvita te beleggen. Zo is er meer afstemming met de directie en vinden er geen dubbelingen in de besturing plaats. De 'Stuurgroep' vervuld met name de rol van kritisch klankbord en met hen worden de zaken rond de administratie en verantwoording afgestemd.

Rol Transvita en mandaat

RTC Transvita heeft in opdracht van de Vereniging Partners in Onderwijs drie aanvragen voor de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort ingediend.

Om de slagkracht te vergroten en de complexiteit te verminderen, is besloten de aanvragen inhoudelijk met elkaar in overeenstemming te brengen. Hiermee is er een plan voor vrijwel de gehele regio waarbinnen de aangesloten scholen actief zijn. Net als tijdens het voorgaande subsidietraject heeft het bestuur van Transvita besloten de regie op de uitvoering van de plannen bij Transvita te beleggen, dit omdat veel activiteiten reeds onderdeel zijn van de strategische agenda van RTC Transvita en opbrengsten binnen Transvita geborgd kunnen worden.

Het programmamanagement is gedelegeerd aan het bestuur. Deze zal conform de plannen sturen op het realiseren van de in de plannen opgenomen ambities en de voortgang rapporteren. Daarnaast borgen zij de afstemming met de hoofd-aanvragende besturen (i.v.m. administratie en verantwoording) en initiëren zij de verschillende werkgroepen die met de actielijnen aan de slag gaan.

De aanvragen

In opdracht van de Vereniging Partners in Onderwijs is Transvita namens alle deelnemende scholen en schoolbesturen aan de slag gegaan om de aanvragen zowel inhoudelijk als procesmatig vorm te geven. Aan de hand van de beleidslijnen van OCW heeft er een dialoog-tafel plaatsgevonden bij Transvita met bestuurders, schooldirecteuren, p&o-ers en andere vertegenwoordigers vanuit de deelnemers en de Pabo's. De dialoog-tafel heeft een groot aantal actielijnen opgeleverd die de basis vormen van de inhoud van de aanvragen. Daarnaast is aansluiting gezocht bij het jaarplan en begroting van RTC Transvita met het oog op co-financiering en borging binnen de regionale samenwerking die RTC Transvita is. Ook is afstemming gezocht met de plannen van de Marnix Academie en de Hogeschool Utrecht Pabo en is er ook bij hen draagvlak gevonden voor de actielijnen. 

Net als voor de voorgaande RAL subsidieregeling zijn er voor de RAP subsidieregeling drie aanvragen ingediend te weten; subregio Oost Utrecht (Amersfoort e.o.), subregio Zuidoost Utrecht (Zeist e.o.) en subregio Zuidwest Utrecht (Nieuwegein e.o.). Deze zijn alle drie door het ministerie gehonoreerd.

Hiermee is € 1.150.000,- beschikbaar gekomen voor een regionale aanpak van het personeelstekort.

Er is gezocht naar aanvragende besturen. Deze rol is door Stichting Meerkring, Stichting Het Sticht en Stichting Fluenta aanvaard. Zij zijn formeel penvoerder waarbij middels een overeenkomst deze verantwoordelijkheid wordt gedelegeerd aan RTC Transvita. Penvoerder zijn heeft impact op de administratie en verantwoording in een later stadium. Transvita heeft een goede inrichting van deze zaken waardoor deze penvoerders organisatorisch minimaal worden belast.

Om de aansturing van de projecten beheersbaar te houden is besloten de aanvragen inhoudelijk identiek te houden. Hiermee zijn ook de ingediende begrotingen eenvoudig te consolideren en kunnen we vanuit één projectorganisatie aan de slag.   

Hieronder treft u een overzicht aan van de verschillende actielijnen.

De beoogde resultaten/doelstellingen zijn in de onderstaande tabellen geconsolideerd en gelden voor het gehele project.

Een actuele status vindt u in de clusters aan de linkerzijde van deze pagina. Deze clusters zijn gevormd omdat er per cluster een werkgroep is/wordt opgericht.

 

Het raamwerk nieuwe activiteiten RAP:

Nummer

Naam activiteit

Periode en duur van de activiteit

Beoogde resultaten en producten

Opmerkingen

RAP.01

Begeleiding en scholing van zij-instromers op de school organiseren.

 

De coördinator wordt met ingang van oktober 2020 aangesteld en zal actief zijn tot 1 augustus 2022.

Coördinatie- en ontwikkelingscapaciteit voor inrichten “opleiden in de school voor zij-instromers”. Inrichten en afstemmen van een doorgaande lijn van beoordeling en evaluatie (voor-, tijdens en na het zij-instroomtraject) met als doel, behoud van kandidaten en optimalisatie van samenwerking en processen.

Daarnaast inhoudelijk het opleidingsaanbod afstemmen tussen praktijk en opleidingsscholen.

Dit in nauwe samenwerking met de pabo’s.

RAP.02

Scholing van opleiders en begeleiders op de scholen t.b.v. RAP.01

Het professionaliseren van de opleiders in de school vindt plaats tussen 1-10-2020 en 1-6-2021.

Kwaliteit verhogen van opleiders en begeleiders en borgen van voldoende begeleidingscapaciteit.

Dit in nauwe samenwerking met de pabo’s.

RAP.03

Zij-instroom stimuleren

Vanaf 1 augustus kunnen schoolbesturen een aanvraag indienen bij Transvita die de  toewijzing van deze middelen coördineert. De duur van toekenning is afhankelijk van de vraag van de scholen c.q. Besturen.

Bekostigen begeleiding en scholing zij-instroom om hiermee zij-instroom extra te stimuleren. Per zij-instromer een aanvullende bijdrage t.b.v. begeleiding en scholing.

 

RAP.04

P&O Community

Vanaf 1-9-2020 tot 1 augustus 2022 zullen de genoemde initiatieven worden gerealiseerd. Hierbij willen we vanaf 1-9-2020 starten met de (online) bijeenkomsten.

Ondersteunen van de professionalisering en samenwerking van HR-professionals binnen de regio’s. O.a. met HR-inloopdagen en het ondersteunen van scholing: co-financieren HRM master Marnix, mini congressen en andere vormen van deskundigheids-bevordering.

 

RAP.05

Onderzoek good practices en delen in de P&O Community

 

 

1/1/21 tot 1/1/22

Onderzoeken naar good practices, bijvoorbeeld:

·     Waarom sommige scholen minder last hebben van het lerarentekort dan anderen. Wat doen zij anders?

·     Onderzoeken naar wat bevlogenheid stimuleert en zorgt voor een afname van uitval en verzuim

·     Onderzoeken; om welke redenen kiezen ZZP-ers voor ZZP-schap

·     Hybride banen aantrekkelijk maken, hoe doen we dat?

 

RAP.06

Werkgroep anders organiseren

 

 

 

1/9/20 tot 1/9/21

Met een werkgroep uitwisselen van ervaringen met anders organiseren. Niet enkel het onderwijs zelf maar ook i.r.t. de continuïteit van onderwijs zoals:

·     anders organiseren van invalwerk

·     opvang samenwerking met andere partijen

·     talentmanagement

·     herijking van het vervangingsbeleid.

 

RAP.07

Transvita Academie

operationaliseren en voortzetten. Actief promoten.

 

Vanaf 1 augustus 2020 willen we dit platform in overleg met P&O-ers breder ontsluiten.

Professionalisering van startende en ervaren leerkrachten. Meer nascholing door/voor (inval)leerkrachten

 

RAP.08

Loopbaancentrum operationaliseren en voortzetten. Actief promoten.

 

1/8/20 tot 1/8/22

Mobiliteit en behoud van leerkrachten die vastlopen.

>15 leerkrachten die dreigen uit te vallen, behouden voor het onderwijs of van werk naar werk begeleiden, waardoor instroom in de WW wordt voorkomen.

 

RAP.09

Algemene campagne gericht op imago van het onderwijs, www.voordeklas.nl als  centraal platform / centrale landingspagina i.c.m. www.TransPOort.nu

1/8/20 tot 1/8/22 waarbij een mediacampagne gedurende deze periode meermaals periodiek wordt ingezet.

Algemene imago van het onderwijs positief versterken door middel van on- en offline campagnes.

Herhalen mediacampagne (bijvoorbeeld 4 x gedurende 1 mnd.) voor de versterking van het imago en de aantrekkingskracht voor het beroep leerkracht (o.a. interesseren herstarters en zijinstromers voor het vak).

 

RAP.10

Onderwijs als werkveld promoten bij VO-scholieren (Hart voor Onderwijs)

1/8/20 tot 1/12/21

Het aantal reguliere inschrijvingen op de pabo’s vergroten, door actief te werven onder scholieren. Pas meetbaar na c.a. 3 jaar.

Dit project vraagt een intensieve samenwerking met de pabo’s en VO-scholen in de regio.

RAP.11

Werving potentiele zij-instromers middels uvoordeklas.nl, keivoordeklas.nu en voordeklas.nl

1/8/20 tot 1/8/22 waarbij de zijinstroom informatiebijeenkomsten voor uvoordeklas.nl en keivoordeklas.nu 4 x per jaar plaatshebben.

Diverse wervings-evenementen, > 100 zij-instromers werven met belangstelling voor het PO.

Zeer succesvol

RAP.12

 

Met behulp van de vacaturebank voordeklas.nl besturen/schoolleiders faciliteren bij werving voor tijdelijke en vaste formatie.

1/9/20 tot 1/7/21

Meer grip geven op werving- en selectieproces en de kwaliteit daarvan verbeteren. Tevens doorlooptijden verkorten.

D.m.v. voorlichting en benutten cliëntportals en social media mogelijkheden van Voordeklas.nl.

RAP.13

Uitrol digitaal platform voor via-via werving (TransVia.nu)

1/11/20 tot 1/2/21

Het stimuleren van via-via werving. In eerste instantie poolers, werven poolers. Later mogelijk breder in te zetten. Werving >20 invalleerkrachten t.b.v. de diverse vervangingspools.

 

RAP.14

Programma management RAP, projectmanagement, uitvoering en afstemming. Administratieve coördinatie en ondersteuning.

1/8/20 tot 1/8/22

 

Onder administratie en coördinatie vallen de activiteiten te samenhangen met: het bewaken van de voortgang van de actielijnen, deze publiceren op de website Tranvita.nl, het opstellen van rapportages en het beheren van applicaties die het projectmanagement ondersteunen. Daarnaast het voeren van een adequate project-administratie. Hierbij betreft het geen activiteiten i.r.t. controllers of accountants.


 

De regeling

Hieronder treft u een korte omschrijving van de subsidie regeling ‘Regionale aanpak personeelstekort (RAP)’. 

De onderwijsarbeidsmarkt verschilt sterk per regio. Ook de kansen en uitdagingen rond het personeelstekort zijn daarmee per regio verschillend. Schoolbesturen die personeelstekorten op regionaal niveau willen aanpakken, konden van 1 februari tot en met 1 maart 2020 een aanvraag doen voor de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP). Met de RAP stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) besturen, lerarenopleidingen en andere partijen om de tekorten gezamenlijk aan te pakken op regionaal niveau.Deze RAP regeling is een logisch vervolg op de regeling 'regionale aanpak lerarentekort (RAL)', waarmee meer dan 60 regio’s in 2019 zijn gestart en die op 1 augustus 2020 afloopt. 

Zo worden schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen gestimuleerd om tussen 1 augustus 2020 en 1 augustus 2022 (met een uitloop tot 31 december 2022) gezamenlijk het personeelstekort in de regio aan te pakken. Hieronder wordt aangegeven hoe de regeling werkt.

Voor wie is de regeling bedoeld?

De regeling is bedoeld voor schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en lerarenopleidingen die in de regio samenwerken om het lerarentekort terug te dringen. Bij voorkeur doen ook andere partijen in de regio mee zoals gemeenten, regionale transfercentra en bedrijven.

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, de G4, krijgen een apart budget voor de aanpak van het lerarentekort. De G4 ontvangen in de komende twee jaar weer alle vier € 1 miljoen per jaar voor de aanpak van de tekorten.

De volledige RAP regeling zoals deze is gepubliceerd in de Staatscourant vindt u hier.

Organisatie

RTC Transvita is een Regionaal Transfercentrum (RTC) zoals uitgewerkt in het Sectorplan PO. RTC Transvita is van en voor aangesloten schoolbesturen die willen samenwerken op het vlak van strategisch personeelsmanagement, personeelsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid.

Lees meer >

Contactgegevens

 Wattbaan 51-4, 3439 ML Nieuwegein

Algemeen

030 - 237 30 10

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afd. planning

030 - 600 88 18

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons op Facebook

RTC Transvita TV