• Afd. planning: 030 - 600 88 18 pio@transvita.nl
  • Algemeen: 030 - 237 30 10 info@transvita.nl

Actielijnen m.b.t. zij-instromers

Werving van potentiële zij-instromers

Beoogde resultaten en producten

Tijdens de RAL zijn er diverse wervings-evenementen in de regio opgezet en georganiseerd (gecommuniceerd via o.a. het platform voordeklas.nl / keivoordeklas.nu / uvoordeklas.nl / transpoort.nu). Deze wervings-evenementen zullen onverminderd worden voortgezet tijdens de RAP periode. Doel hiervan is om > 300 kandidaten te werven die belangstelling hebben om als potentiële zij-instromers (ook deeltijders) te gaan werken in het primair onderwijs. Hierop volgt nog een cv screening, bij verwachte geschiktheid op basis van cv en motivatie een pre-scan (assessment) en eventuele bemiddeling naar het werkveld middels TransPOort.

In de RAP-plannen zijn de volgende activiteiten opgenomen met betrekking tot dit onderwerp:

Nummer

Naam activiteit

Periode en duur van de activiteit

Beoogde resultaten en producten

RAP.01

Begeleiding en scholing van zij-instromers op de school organiseren.

 

De coördinator wordt met ingang van oktober 2020 aangesteld en zal actief zijn tot 1 augustus 2022.

Coördinatie- en ontwikkelingscapaciteit voor inrichten “opleiden in de school voor zij-instromers”. Inrichten en afstemmen van een doorgaande lijn van beoordeling en evaluatie (voor-, tijdens en na het zij-instroomtraject) met als doel, behoud van kandidaten en optimalisatie van samenwerking en processen.

Daarnaast inhoudelijk het opleidingsaanbod afstemmen tussen praktijk en opleidingsscholen.

Opmerkingen: Dit in nauwe samenwerking met de pabo’s.

RAP.02

Scholing van opleiders en begeleiders op de scholen t.b.v. RAP.01

Het professionaliseren van de opleiders in de school vindt plaats tussen 1-10-2020 en 1-6-2021.

Kwaliteit verhogen van opleiders en begeleiders en borgen van voldoende begeleidingscapaciteit.

Opmerkingen: Dit in nauwe samenwerking met de pabo’s.

RAP.03

Zij-instroom stimuleren

Vanaf 1 augustus kunnen schoolbesturen een aanvraag indienen bij Transvita die de toewijzing van deze middelen coördineert. De duur van toekenning is afhankelijk van de vraag van de scholen c.q. Besturen.

Bekostigen begeleiding en scholing zij-instroom om hiermee zij-instroom extra te stimuleren. Per zij-instromer een aanvullende bijdrage t.b.v. begeleiding en scholing.

RAP.11

Werving potentiele zij-instromers middels uvoordeklas.nl, keivoordeklas.nu en voordeklas.nl

1/8/20 tot 1/8/22 waarbij de zijinstroom informatiebijeenkomsten voor uvoordeklas.nl en keivoordeklas.nu 4 x per jaar plaatshebben.

Diverse wervings-evenementen, > 100 zij-instromers werven met belangstelling voor het PO. 

Opmerkingen: Zeer succesvol


Deze activiteiten zijn als volgt SMART beschreven: 

SMART RAP.01
Specifiek Het optimaliseren van de klantreis en de opleidingscontext voor zij-instromers. Het aanstellen van één bovenbestuurlijke opleidingscoordinator specifiek voor het zij-instroom "proces". Begeleiding en scholing van zij-instromers op de school organiseren (organisatie opzetten en beleid, processen en systemen ontwikkelen). Hiermee creeren we coördinatie- en ontwikkelingscapaciteit voor het inrichten “opleiden in de school voor zij-instromers”. Inrichten en afstemmen van een doorgaande lijn van beoordeling en evaluatie (voor-, tijdens en na het zij-instroomtraject) met als doel, behoud van kandidaten en optimalisatie van samenwerking en processen binnen de regio. Daarnaast inhoudelijk het opleidingsaanbod afstemmen tussen praktijk en de opleidingsscholen (Pabo's).
Meetbaar Eén bestuur neemt de beoogde coordinator in dienst. Uren die beteed worden aan de beschreven doelstelling worden gedeclareerd ten laste van deze aanvraag.
Acceptabel Er is gesondeerd bij P&)-ers, schoolleiders en directeuren welke activteiten gewenst zijn in het kader van de RAP. Hierbij is deze activiteit als zijne belangrijk aangemerkt.
Realistisch Het lijkt ons zeer haalbaar deze coordinator te vinden en aan te stellen. De aansturing verloopt via de programma manager/kwartiermaker RAP (Transvita).
Tijdgebonden De coordinator wordt met ingang van oktober 2020 aangesteld en zal actief zijn tot 1 augustus 2022.

 

SMART RAP.02
Specifiek Scholing van opleiders en begeleiders op de scholen i.r.t. RAP.01. Kwaliteit verhogen van opleiders en begeleiders en borgen van voldoende begeleidingscapaciteit door interne kandidaten voor de begeleidingsrol te professionaliseren middels training en opleiding (deels verzorgd door de pabo's).
Meetbaar 5 interne opleidingscoordinatoren worden verder opgeleid om de begeleiding van sij-instromers op de scholen optimaal vorm te kunnen geven.
Acceptabel Het lijkt ons realistisch en ook noodzakelijk om te investeren in deze bijscholing voor opleiders in de school. Zij zijn nu vooral gewend om startende leraren te begeleiden. Deze scholing gaat in op de behoefte van meer ervaren professionals uit andere sectoren. Hiermee beoogen we de aansluiting tussen de opleiders in de school en de zij-instromers te optimaliseren en het uitval percentage met 10% te verlagen.
Realistisch Deze opleiders in de school zijn reeds deels opgeleid en deels geschikt voor deze taak. Daarnaast zijn zij ook bereidwillig en beschikbaar binnen de scholen.
Tijdgebonden Het professionaliseren van de opleiders in de school vind plaats tussen 1-10-2020 en 1-6-2021/

 

SMART RAP.03
Specifiek Het betreft de bekostigen van begeleiding en scholing van kandidaten zij-instroom om hiermee het het aannemen van zij- instroom extra te stimuleren.
Meetbaar Per zij- instromer wordt er aan het betreffende schoolbestuur een bedrag van 7500 euro beschrikbaar gesteld ter aanvulling van de subsidie zij-instroom t.b.v. de begeleiding en scholing binnen de scholen.
Acceptabel Dit is acceptabel omdat het goed begeleiden van een zij-instromer tussen de 30 en 40K aan investering vraagt (inclusief geschiktheidsonderzoek en zij-instroom opleiding). Schoolbesturen hebben massaal om deze flankerende financiering gevraagd omdat dit de finianciele drempel om zij-instromers aan te nemen doet verlagen.
Realistisch Aan de hand van criteria wordt deze bijdrage in de kosten van opleiding/begeleiding van zij-instomers toegekend. Hierbij worden er eisen gesteld aan de aanstellingsomvang, de intenisteit en duur van de begeleiding en een prescan. Deze randvoorwaarden zullen bijdragen aan verhoging van de klwaliteit waarmee zij-instomers door de scholen worden opgenomen.
Tijdgebonden Vanaf 1 augustus kunnen schoolbesturen een aanvraag indienen bij Transvita die de toewijzing van deze middelen coordineerd. De duur van toekenning is afhankelijk van de vraag van de scholen c.q. besturen.

 

Periode

Van 1 augustus 2020 tot 1 augustus 2022, met eventuele uitloop tot uiterlijk 31 december 2022.

Opmerkingen

Bij de werving van kandidaten wordt intensief samengewerkt met de regionale pabo's, het MBO en VO in de regio (Het Onderwijspakt), het UWV (Utrecht en Amersfoort), banken en verzekeringsinstellingen en diverse bedrijven-netwerken waaronder Mobiliteit Utrecht.

Loket: Transpoort

Transpoort is hėt regionale loket voor zij-instromers voor bemiddeling naar het PO (TransPOort). Transpoort biedt procesondersteuning aan schoolleiders/besturen, voorbeeldbeleid voor de ontwikkeling van Zij-instromers op de scholen en beoogt meer efficiëntie en kwaliteit bij de selectie en toeleiding van kandidaten naar scholen. Een goede ‘klantreis’ van potentiële zij-instromers staat centraal binnen Transpoort. Kandidaten worden door TransPOort begeleid tijdens hun oriëntatie op scholen en de pabo's. Transpoort heeft de intentie voor alle PO scholen in het werkgebied van Transvita van betekenis te zijn. Alle PO scholen worden benaderd voor aansluiting bij Transpoort. Dus ook scholen die niet zijn aangesloten bij RTC Transvita kunnen profiteren van dit initiatief. www.TransPOort.nu vindt u hier. Van de 300 kandidaten (2.3) die na de pre-scan en een positief geschiktheidsonderzoek van de pabo’s, 75 kandidaten bemiddelen naar een werkplek. De haalbaarheid van de doelstelling is o.a. mede afhankelijk van het slagingspercentage voor de toelating op de opleiding.

Kwaliteit / duurzame inzetbaarheid zij-instromers borgen

Waarom doen we dit? Het lerarentekort is inmiddels een maatschappelijk probleem geworden dat mensen buiten het onderwijs raakt. Steeds meer mensen denken er over na om hun bijdrage te leveren in het oplossen van dit tekort door de stap naar een baan als leraar in het (primair) onderwijs te zetten.

De pabo's in de regio hebben een stevig netwerk van opleidingsscholen en schoolopleiders waar zij-instroomstudenten begeleid kunnen worden in hun leertocht naar bekwaamheid. Deze begeleiding richt zich op de zij-instromer die de tripartite-overeenkomst heeft getekend en het 2-jarig traject zij-instroom is gestart. In het keuzeproces hieraanvoorafgaand, de mogelijkheid om snuffelstage te kunnen lopen én een portfolio op te bouwen voor het geschiktheidsonderzoek en vooral het vóóropleiden om de succesratio na het starten van de zware opleiding te vergroten, is niet planmatig voorzien. Er is een groot verschil in de wijze waarop besturen in staat zijn om en/of al planmatige bezig zijn met dit voortraject. Wij denken dat wij vanuit bestuurlijke samenwerking van elkaar kunnen leren, met elkaar een stevig vóórtraject kunnen neerzetten. Door het voortraject goed in te richten voorkomen we ook dat zich oriënterende kandidaten die ongeschikt zijn schoolleiders, het systeem en de budgetten onnodig belasten.

Hoe gaan we dit doen? Er is een brede werkgroep samengesteld die de bij diverse besturen inmiddels opgebouwde expertise kent en de hele regio dekt. Ook de pabo's zijn in deze werkgroep vertegenwoordigd. De werkgroep richt zich op het opzetten en versterken van een netwerk van (opleidings-/stage-)scholen die een plek bieden en de zorg voor begeleiding die bekwaam is om aspirant leerkrachten middels stage en begeleiding voor te bereiden op hun rol als zij-instromer. Ook richt deze werkgroep zich op het optimaliseren van de klantreis in het beslissingsproces hieraan voorafgaand.

Voor deze werkgroep is ook een KPI vastgesteld: Kwaliteitsborging zij-instromers en door de inzet van meer dan 50 pre-scans (vanuit Uvoordeklas/Keivoordeklas/TransPOort).

Bij de pre-scans wordt op basis van een persoonlijkheidsanalyse onderzocht of de benodigde onderwijscompetenties in voldoende mate aanwezig zijn. Hierbij maken we gebruik van het binnen RTC Transvita beproefde online-instrumentarium van HRM-force.

 

Voortgang / status

Er zijn twee projectcoordinatoren benoemd te weten Anke van Riel en Lillian Swart. Zij vormen de linking pin tussen het werkveld, de pabo's, Transvita en de werkgroep zij-instroom. In november 2020 is de eerste tranche aan flanksubsidies uitgekeerd aan de scholen waar zij-instromers zijn gestart. Er zijn in totaal 30 flanksubsidies uitgekeerd, dat betekent dat er een behoorlijk aantal zij-instromers zijn gestart in 2020 (30+).

 

Organisatie

RTC Transvita is een Regionaal Transfercentrum (RTC) zoals uitgewerkt in het Sectorplan PO. RTC Transvita is van en voor aangesloten schoolbesturen die willen samenwerken op het vlak van strategisch personeelsmanagement, personeelsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid.

Lees meer >

Contactgegevens

 Wattbaan 51-4, 3439 ML Nieuwegein

Algemeen

030 - 237 30 10

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afd. planning

030 - 600 88 18

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons op Facebook

RTC Transvita TV