• Afd. planning: 030 - 600 88 18 pio@transvita.nl
  • Algemeen: 030 - 237 30 10 info@transvita.nl

Actielijn: Uitrol digitaal platform voor via-via werving

In de RAP-plannen zijn de volgende activiteiten opgenomen met betrekking tot dit onderwerp:

Nummer

Naam activiteit

Periode en duur van de activiteit

Beoogde resultaten en producten

RAP.13

Uitrol digitaal platform voor via-via werving (TransVia.nu)

1/11/20 tot 1/2/21

Het stimuleren van via-via werving. In eerste instantie poolers, werven poolers. Later mogelijk breder in te zetten. Werving >20 invalleerkrachten t.b.v. de diverse vervangingspools.

Beoogde resultaten en producten

Het stimuleren van via-via werving. In eerste instantie poolers, werven poolers. Later mogelijk breder in te zetten. Werving >60 invalleerkrachten t.b.v. de diverse vervangingspools.

 

Actielijn: Programmamanagment

In de RAP-plannen zijn de volgende activiteiten opgenomen met betrekking tot dit onderwerp:

Nummer

Naam activiteit

Periode en duur van de activiteit

Opmerkingen

RAP.14

Programma management RAP, projectmanagement, uitvoering en afstemming. Administratieve coördinatie en ondersteuning.

1/8/20 tot 1/8/22

Onder administratie en coördinatie vallen de activiteiten te samenhangen met: het bewaken van de voortgang van de actielijnen, deze publiceren op de website Tranvita.nl, het opstellen van rapportages en het beheren van applicaties die het projectmanagement ondersteunen. Daarnaast het voeren van een adequate project-administratie. Hierbij betreft het geen activiteiten i.r.t. controllers of accountants.

 

Actielijn: Onderwijs als werkveld promoten bij VO-scholieren

Onderwijs als werkveld promoten bij VO-scholieren

In de RAP-plannen zijn de volgende activiteiten opgenomen met betrekking tot dit onderwerp:

Nummer

Naam activiteit

Periode en duur van de activiteit

Beoogde resultaten en producten

Opmerkingen

RAP.10

Onderwijs als werkveld promoten bij VO-scholieren (Hart voor Onderwijs)

1/8/20 tot 1/12/21

Het aantal reguliere inschrijvingen op de pabo’s vergroten, door actief te werven onder scholieren. Pas meetbaar na c.a. 3 jaar.

Dit project vraagt een intensieve samenwerking met de pabo’s en VO-scholen in de regio.


Wij noemen dit project Hart voor onderwijs!

Beoogde resultaten en producten

Het aantal reguliere inschrijvingen op de pabo’s vergroten, door actief te werven onder scholieren. Door de te plannen campagne > 60 studenten te werven die bij hun studiekeuze geïnspireerd zijn door het project Hart voor onderwijs.

 

Opmerkingen

Dit project vraagt een intensive samenwerking met de pabo’s en VO-scholen in de regio.

 

Actielijn: Algemene imago- en wervingscampagne

Algemene campagne gericht op imago van het onderwijs en het werven van leerkrachten

In de RAP-plannen zijn de volgende activiteiten opgenomen met betrekking tot dit onderwerp:

Nummer

Naam activiteit

Periode en duur van de activiteit

Beoogde resultaten en producten

RAP.09

Algemene campagne gericht op imago van het onderwijs, www.voordeklas.nl als  centraal platform / centrale landingspagina i.c.m. www.TransPOort.nu

1/8/20 tot 1/8/22 waarbij een mediacampagne gedurende deze periode meermaals periodiek wordt ingezet.

Algemene imago van het onderwijs positief versterken door middel van on- en offline campagnes.

Herhalen mediacampagne (bijvoorbeeld 4 x gedurende 1 mnd.) voor de versterking van het imago en de aantrekkingskracht voor het beroep leerkracht (o.a. interesseren herstarters en zijinstromers voor het vak).

RAP.12

 

Met behulp van de vacaturebank voordeklas.nl besturen/schoolleiders faciliteren bij werving voor tijdelijke en vaste formatie.

1/9/20 tot 1/7/21

Meer grip geven op werving- en selectieproces en de kwaliteit daarvan verbeteren. Tevens doorlooptijden verkorten.

Opmerkingen: D.m.v. voorlichting en benutten cliëntportals en social media mogelijkheden van Voordeklas.nl.

Beoogde resultaten en producten

Het imago van het onderwijs en de leerkracht verbeteren in algemene zin. De aantrekkelijkheid van het onderwijs als werkveld vergroten door zowel de realiteit als de bijzonder inspirerende aspecten van het beroep voor het voetlicht te brengen. Hierbij zoeken we actief samenwerking met Het Onderwijspakt, de grote PO-schoolbesturen in de Stad Utrecht en de pabo's en andere opleidingsscholen (Archimedes van de Hogeschool Utrecht).

Duidelijke loketten voor de verschillende doelgroepen (leerkrachten, herstarters, zij-instromers, vervangers). Een optimale regionale vacaturebank met veel traffic. Client portals voor de individuele besturen.

Opmerkingen

Deze doelstelling is lastig meetbaar, maar kan gezien worden als een paraplu waaraan doelgroep-communicatie en acties (waar wel concrete doelstellingen aan hangen, bijvoorbeeld events) kunnen worden gekoppeld. Zaken die we actief onderdeel van de campagne willen maken zijn o.a. het enthousiasmeren van diversiteit (meer mannen) en de mogelijkheid om werken in het onderwijs met een andere baan te combineren.

 

Actielijn: Loopbaancentrum operationaliseren en voortzetten en actief promoten

In de RAP-plannen zijn de volgende activiteiten opgenomen met betrekking tot dit onderwerp:

Nummer

Naam activiteit

Periode en duur van de activiteit

Beoogde resultaten en producten

RAP.08

Loopbaancentrum operationaliseren en voortzetten. Actief promoten.

 

1/8/20 tot 1/8/22

Mobiliteit en behoud van leerkrachten die vastlopen.

>15 leerkrachten die dreigen uit te vallen, behouden voor het onderwijs of van werk naar werk begeleiden, waardoor instroom in de WW wordt voorkomen.

 

Beoogde resultaten en producten

Waarom doen we dit? Veel initiatieven, ook binnen onze subsidieaanvraag, zijn gericht op het terugdringen van het lerarentekort door mensen van buiten het onderwijs (opnieuw) toe te leiden naar het primair onderwijs. Wij zien ook een kans in het terugdringen van het tekort, door in te zetten op minder uitval 'van binnen naar buiten' en meer aandacht voor de zittende leraren. Door het vak en de arbeidsvoorwaarden aantrekkelijker te maken, door aandacht te hebben voor behoeften en talenten denken wij het werkgeluk te kunnen verhogen en het verzuim en het vertrek uit het primair onderwijs te kunnen verlagen. Wij richten ons hiermee op mobiliteit en behoud van leraren.

Wat we, los van het inrichten van een Loopbaancentrum, gedurende dit traject willen bereiken (KPI) is dat we meer dan 30 leerkrachten die dreigen uit te vallen, behouden voor het onderwijs of van werk naar werk begeleiden, waardoor instroom in de WW wordt voorkomen.

Hoe gaan we het doen? Er is een Loopbaancentrum ingericht met kandidaat-volgsysteem. Dit wordt verder geoptimaliseerd en uitgebreid en actief gepromoot.

 

Actielijn: Werkgroep anders organiseren

In de RAP-plannen zijn de volgende activiteiten opgenomen met betrekking tot dit onderwerp:

Nummer

Naam activiteit

Periode en duur van de activiteit

Beoogde resultaten en producten

RAP.06

Werkgroep anders organiseren

 

 

 

1/9/20 tot 1/9/21

Met een werkgroep uitwisselen van ervaringen met anders organiseren. Niet enkel het onderwijs zelf maar ook i.r.t. de continuïteit van onderwijs zoals:

  • anders organiseren van invalwerk
  • opvang samenwerking met andere partijen
  • talentmanagement
  • herijking van het vervangingsbeleid.

 

Actielijn: Transvita academie voortzetten en actief promoten

In de RAP-plannen zijn de volgende activiteiten opgenomen met betrekking tot dit onderwerp:

Nummer

Naam activiteit

Periode en duur van de activiteit

Beoogde resultaten en producten

Opmerkingen

RAP.07

Transvita Academie

operationaliseren en voortzetten. Actief promoten.

Vanaf 1 augustus 2020 willen we dit platform in overleg met P&O-ers breder ontsluiten.

Professionalisering van startende en ervaren leerkrachten. Meer nascholing door/voor (inval)leerkrachten

 

 

Deze activiteiten zijn als volgt SMART beschreven

SMART RAP.07
Specifiek Transvita Academie operationaliseren en voortzetten. Actief promoten. Professionalisering van startende en ervaren leerkrachten. Meer nascholing door/voor (inval)leerkrachten middels onze Transvita e-learning academie.
Meetbaar Doelstelling is om 30 leerkrachten middels dit platform op te leiden/na te scholen. Dit vraagt om een opschaling van het aantal deelnemers die toegang kunnen krijgen tot deze leeromgeving. Zie voor meer informatie https://www.transvita.nl/voor-leerkrachten/transvita-academie. De focus bij deze aanvraag is niet zo zeer het inrichten en ontwikkelen van het platform (is reeds gerealiseerd met de RAL) maar meer het uitrollen (naar behoefte) richting alle leerkrachten binnen onze samenwerking. Hierbij zijn wij wel afhankelijk van het beleid van individuele schoolbesturen.
Acceptabel Er is (mede door de Corona crisis) veel behoefte aan online leren. Veel invallers maken reeds gebruik van dit platform en waarderen het aanbod met een 8+.
Realistisch Het systeem biedt de mogelijkheid om op te schalen. In feite is het gewenste aanbod binnen het platform reeds beschikbaar.
Tijdgebonden Vanaf 1 augustus 2020 willen we dit platform in overleg met P&O-ers breder ontsluiten.

Beoogde resultaten en producten

In het plan is de doelstelling opgenomen de Transvita Academie uit te breiden naar nieuwe doelgroepen en daarmee breder te ontsluiten. Hiermee willen we niet alleen de professionalisering van startende, maar ook van ervaren leerkrachten ondersteunen. Tevens is een pilot gepland waaraan schoolleiders kunnen deelnemen, zodat ook zij kennis kunnen maken met het online scholingsaanbod van Transvita. De focus van de Transvita Academie blijft na/bijscholing van invalleerkrachten.

De concrete doelstelling (KPI) is om 90 extra deelnemers te laten deelnemen aan de Transvita Academie.

Waarom doen we dit? Invalleerkrachten zonder vaste aanstelling bij een bestuur vallen vaak buiten de boot als het om professionaliseren gaat. De opleidingsbudgetten vanuit Lumpsum en eigen middelen worden over het algemeen ingezet voor professionalisering van het vaste personeel. Wij zien het belang om dit breder te trekken en willen ook leerkrachten uit de flexibele pool toegang geven tot scholing. Niet alleen biedt dit kansen om hiermee kwaliteit van onderwijs te verhogen, het is ook een kans om deze gediplomeerde leerkrachten voor het onderwijs te behouden. De verwachting is dat er in de nabije toekomst een lerarenregister komt, waarin leraren hun professionalisering moeten bijhouden en aantonen dat zij in staat zijn om eigentijds onderwijs te verzorgen. Laagdrempelig toegang tot scholing biedt deze groep leerkrachten de kans om aan hun scholingswens en -verplichting te voldoen. De Transvita Academie is bij uitstek een instrument om invalleerkrachten hierbij te ondersteunen.

Hoe gaan we het doen? Naast Transvita Academiebijeenkomsten 'op locatie', met docenten van de pabo's waarmee wij samenwerken, hebben wij ook de Transvita e-learning Academie. Deze maakt ontwikkelen onafhankelijk van tijd en plaats. We zijn hiervoor een verbinding aangegaan met E-learning Wizard. Het aanbod van cursussen staat vol met praktische tips en video's van echte lessen en sluit goed aan op de praktijk. Elke module is evidencebased opgezet. In gemiddeld 4 uur tijd diept de leerkracht een onderwerp uit. De onderwerpen dekken het hele gebied van de kerncompetenties van het primair onderwijs. Daarnaast zijn er 'specialistische' modules voor bijvoorbeeld intern begeleiders en schoolleiders, of leerkrachten die hun kennis en vaardigheid willen verdiepen. Het platform biedt ook de mogelijkheid tot samen leren. 

Periode

vanaf 1 augustus 2020, gehele looptijd RAP.

Opmerkingen

Voorafgaand aan dit traject hebben we al ervaring opgedaan met E-learning Wizard. Zij hebben voor ons 'in huisstijl' een academieplatform ingericht waar onze vaste poolers gebruik van kunnen maken. Dit tot grote tevredenheid: De gemiddelde module werd door onze vaste poolers achteraf beoordeeld met een ruime 8. We zijn met de leverancier in gesprek geweest met de intentie de samenwerking voort te zetten en uit te breiden. Hierbij hebben we afspraken gemaakt om deze pilot mogelijk te maken.

 

Actielijnen m.b.t. HR-Community

Opzetten HR-Community

 In de RAP-plannen zijn de volgende activiteiten opgenomen met betrekking tot dit onderwerp:

Nummer

Naam activiteit

Periode en duur van de activiteit

Beoogde resultaten en producten

RAP.04

P&O Community

Vanaf 1-9-2020 tot 1 augustus 2022 zullen de genoemde initiatieven worden gerealiseerd. Hierbij willen we vanaf 1-9-2020 starten met de (online) bijeenkomsten.

Ondersteunen van de professionalisering en samenwerking van HR-professionals binnen de regio’s. O.a. met HR-inloopdagen en het ondersteunen van scholing: co-financieren HRM master Marnix, mini congressen en andere vormen van deskundigheidsbevordering.

RAP.05

Onderzoek good practices en delen in de P&O Community

 

 

1/1/21 tot 1/1/22

Onderzoeken naar good practices, bijvoorbeeld:

  • Waarom sommige scholen minder last hebben van het lerarentekort dan anderen. Wat doen zij anders?
  • Onderzoeken naar wat bevlogenheid stimuleert en zorgt voor een afname van uitval en verzuim
  • Onderzoeken; om welke redenen kiezen ZZP-ers voor ZZP-schap
  • Hybride banen aantrekkelijk maken, hoe doen we dat?

Deze activiteiten zijn als volgt SMART beschreven: 

SMART RAP.04
Specifiek P&O Community. Ondersteunen van de professionalisering en samenwerking van HR-professionals binnen de regio’s. O.a. met HR- inloopdagen en het ondersteunen van scholing: co-financieren HRM master Marnix/HU, mini congressen en andere vormen van deskundigheidsbevordering.
Meetbaar Om de twee weken een online contact moment faciliteren. 2 minicongressen. Het verzamelen van good practises, FAQ's op de website van Transvita.
Acceptabel P&O-ers hebben de wens uitgesproken om meer te willen samenwerken. Daarbij zien zij RTC Transvita als een verbindend en coordinerend platform. Ook is er behoefte aan deskundigheidsbevordering naar meer Strategisch HRM. 
Realistisch Gezien de ervaringen in de afstemming met P&O-ers binnen de regio tot nu toe, zien wij dit als een realistische kans de P&O functie verder te professionaliseren en te verbinden.
Tijdgebonden Vanaf 1-9-2020 tot 1 augustus 2022 zullen de genoemde initiatieven worden gerealiseerd. Hierbij willen we vanaf 1-9-2020 starten met de (online) bijeenkomsten. 

 

Beoogde resultaten en producten

We organiseren periodiek bijeenkomsten, seminars, e.d. voor de HR-functionarissen van de deelnemende besturen waar kennis wordt verspreid en gedeeld en gezamenlijke activiteiten kunnen worden afgesproken en ontwikkeld.

 

Actielijnen m.b.t. zij-instromers

Werving van potentiële zij-instromers

Beoogde resultaten en producten

Tijdens de RAL zijn er diverse wervings-evenementen in de regio opgezet en georganiseerd (gecommuniceerd via o.a. het platform voordeklas.nl / keivoordeklas.nu / uvoordeklas.nl / transpoort.nu). Deze wervings-evenementen zullen onverminderd worden voortgezet tijdens de RAP periode. Doel hiervan is om > 300 kandidaten te werven die belangstelling hebben om als potentiële zij-instromers (ook deeltijders) te gaan werken in het primair onderwijs. Hierop volgt nog een cv screening, bij verwachte geschiktheid op basis van cv en motivatie een pre-scan (assessment) en eventuele bemiddeling naar het werkveld middels TransPOort.

In de RAP-plannen zijn de volgende activiteiten opgenomen met betrekking tot dit onderwerp:

Nummer

Naam activiteit

Periode en duur van de activiteit

Beoogde resultaten en producten

RAP.01

Begeleiding en scholing van zij-instromers op de school organiseren.

 

De coördinator wordt met ingang van oktober 2020 aangesteld en zal actief zijn tot 1 augustus 2022.

Coördinatie- en ontwikkelingscapaciteit voor inrichten “opleiden in de school voor zij-instromers”. Inrichten en afstemmen van een doorgaande lijn van beoordeling en evaluatie (voor-, tijdens en na het zij-instroomtraject) met als doel, behoud van kandidaten en optimalisatie van samenwerking en processen.

Daarnaast inhoudelijk het opleidingsaanbod afstemmen tussen praktijk en opleidingsscholen.

Opmerkingen: Dit in nauwe samenwerking met de pabo’s.

RAP.02

Scholing van opleiders en begeleiders op de scholen t.b.v. RAP.01

Het professionaliseren van de opleiders in de school vindt plaats tussen 1-10-2020 en 1-6-2021.

Kwaliteit verhogen van opleiders en begeleiders en borgen van voldoende begeleidingscapaciteit.

Opmerkingen: Dit in nauwe samenwerking met de pabo’s.

RAP.03

Zij-instroom stimuleren

Vanaf 1 augustus kunnen schoolbesturen een aanvraag indienen bij Transvita die de toewijzing van deze middelen coördineert. De duur van toekenning is afhankelijk van de vraag van de scholen c.q. Besturen.

Bekostigen begeleiding en scholing zij-instroom om hiermee zij-instroom extra te stimuleren. Per zij-instromer een aanvullende bijdrage t.b.v. begeleiding en scholing.

RAP.11

Werving potentiele zij-instromers middels uvoordeklas.nl, keivoordeklas.nu en voordeklas.nl

1/8/20 tot 1/8/22 waarbij de zijinstroom informatiebijeenkomsten voor uvoordeklas.nl en keivoordeklas.nu 4 x per jaar plaatshebben.

Diverse wervings-evenementen, > 100 zij-instromers werven met belangstelling voor het PO. 

Opmerkingen: Zeer succesvol


Deze activiteiten zijn als volgt SMART beschreven: 

SMART RAP.01
Specifiek Het optimaliseren van de klantreis en de opleidingscontext voor zij-instromers. Het aanstellen van één bovenbestuurlijke opleidingscoordinator specifiek voor het zij-instroom "proces". Begeleiding en scholing van zij-instromers op de school organiseren (organisatie opzetten en beleid, processen en systemen ontwikkelen). Hiermee creeren we coördinatie- en ontwikkelingscapaciteit voor het inrichten “opleiden in de school voor zij-instromers”. Inrichten en afstemmen van een doorgaande lijn van beoordeling en evaluatie (voor-, tijdens en na het zij-instroomtraject) met als doel, behoud van kandidaten en optimalisatie van samenwerking en processen binnen de regio. Daarnaast inhoudelijk het opleidingsaanbod afstemmen tussen praktijk en de opleidingsscholen (Pabo's).
Meetbaar Eén bestuur neemt de beoogde coordinator in dienst. Uren die beteed worden aan de beschreven doelstelling worden gedeclareerd ten laste van deze aanvraag.
Acceptabel Er is gesondeerd bij P&)-ers, schoolleiders en directeuren welke activteiten gewenst zijn in het kader van de RAP. Hierbij is deze activiteit als zijne belangrijk aangemerkt.
Realistisch Het lijkt ons zeer haalbaar deze coordinator te vinden en aan te stellen. De aansturing verloopt via de programma manager/kwartiermaker RAP (Transvita).
Tijdgebonden De coordinator wordt met ingang van oktober 2020 aangesteld en zal actief zijn tot 1 augustus 2022.

 

SMART RAP.02
Specifiek Scholing van opleiders en begeleiders op de scholen i.r.t. RAP.01. Kwaliteit verhogen van opleiders en begeleiders en borgen van voldoende begeleidingscapaciteit door interne kandidaten voor de begeleidingsrol te professionaliseren middels training en opleiding (deels verzorgd door de pabo's).
Meetbaar 5 interne opleidingscoordinatoren worden verder opgeleid om de begeleiding van sij-instromers op de scholen optimaal vorm te kunnen geven.
Acceptabel Het lijkt ons realistisch en ook noodzakelijk om te investeren in deze bijscholing voor opleiders in de school. Zij zijn nu vooral gewend om startende leraren te begeleiden. Deze scholing gaat in op de behoefte van meer ervaren professionals uit andere sectoren. Hiermee beoogen we de aansluiting tussen de opleiders in de school en de zij-instromers te optimaliseren en het uitval percentage met 10% te verlagen.
Realistisch Deze opleiders in de school zijn reeds deels opgeleid en deels geschikt voor deze taak. Daarnaast zijn zij ook bereidwillig en beschikbaar binnen de scholen.
Tijdgebonden Het professionaliseren van de opleiders in de school vind plaats tussen 1-10-2020 en 1-6-2021/

 

SMART RAP.03
Specifiek Het betreft de bekostigen van begeleiding en scholing van kandidaten zij-instroom om hiermee het het aannemen van zij- instroom extra te stimuleren.
Meetbaar Per zij- instromer wordt er aan het betreffende schoolbestuur een bedrag van 7500 euro beschrikbaar gesteld ter aanvulling van de subsidie zij-instroom t.b.v. de begeleiding en scholing binnen de scholen.
Acceptabel Dit is acceptabel omdat het goed begeleiden van een zij-instromer tussen de 30 en 40K aan investering vraagt (inclusief geschiktheidsonderzoek en zij-instroom opleiding). Schoolbesturen hebben massaal om deze flankerende financiering gevraagd omdat dit de finianciele drempel om zij-instromers aan te nemen doet verlagen.
Realistisch Aan de hand van criteria wordt deze bijdrage in de kosten van opleiding/begeleiding van zij-instomers toegekend. Hierbij worden er eisen gesteld aan de aanstellingsomvang, de intenisteit en duur van de begeleiding en een prescan. Deze randvoorwaarden zullen bijdragen aan verhoging van de klwaliteit waarmee zij-instomers door de scholen worden opgenomen.
Tijdgebonden Vanaf 1 augustus kunnen schoolbesturen een aanvraag indienen bij Transvita die de toewijzing van deze middelen coordineerd. De duur van toekenning is afhankelijk van de vraag van de scholen c.q. besturen.

 

Periode

Van 1 augustus 2020 tot 1 augustus 2022, met eventuele uitloop tot uiterlijk 31 december 2022.

Opmerkingen

Bij de werving van kandidaten wordt intensief samengewerkt met de regionale pabo's, het MBO en VO in de regio (Het Onderwijspakt), het UWV (Utrecht en Amersfoort), banken en verzekeringsinstellingen en diverse bedrijven-netwerken waaronder Mobiliteit Utrecht.

Loket: Transpoort

Transpoort is hėt regionale loket voor zij-instromers voor bemiddeling naar het PO (TransPOort). Transpoort biedt procesondersteuning aan schoolleiders/besturen, voorbeeldbeleid voor de ontwikkeling van Zij-instromers op de scholen en beoogt meer efficiëntie en kwaliteit bij de selectie en toeleiding van kandidaten naar scholen. Een goede ‘klantreis’ van potentiële zij-instromers staat centraal binnen Transpoort. Kandidaten worden door TransPOort begeleid tijdens hun oriëntatie op scholen en de pabo's. Transpoort heeft de intentie voor alle PO scholen in het werkgebied van Transvita van betekenis te zijn. Alle PO scholen worden benaderd voor aansluiting bij Transpoort. Dus ook scholen die niet zijn aangesloten bij RTC Transvita kunnen profiteren van dit initiatief. www.TransPOort.nu vindt u hier. Van de 300 kandidaten (2.3) die na de pre-scan en een positief geschiktheidsonderzoek van de pabo’s, 75 kandidaten bemiddelen naar een werkplek. De haalbaarheid van de doelstelling is o.a. mede afhankelijk van het slagingspercentage voor de toelating op de opleiding.

Kwaliteit / duurzame inzetbaarheid zij-instromers borgen

Waarom doen we dit? Het lerarentekort is inmiddels een maatschappelijk probleem geworden dat mensen buiten het onderwijs raakt. Steeds meer mensen denken er over na om hun bijdrage te leveren in het oplossen van dit tekort door de stap naar een baan als leraar in het (primair) onderwijs te zetten.

De pabo's in de regio hebben een stevig netwerk van opleidingsscholen en schoolopleiders waar zij-instroomstudenten begeleid kunnen worden in hun leertocht naar bekwaamheid. Deze begeleiding richt zich op de zij-instromer die de tripartite-overeenkomst heeft getekend en het 2-jarig traject zij-instroom is gestart. In het keuzeproces hieraanvoorafgaand, de mogelijkheid om snuffelstage te kunnen lopen én een portfolio op te bouwen voor het geschiktheidsonderzoek en vooral het vóóropleiden om de succesratio na het starten van de zware opleiding te vergroten, is niet planmatig voorzien. Er is een groot verschil in de wijze waarop besturen in staat zijn om en/of al planmatige bezig zijn met dit voortraject. Wij denken dat wij vanuit bestuurlijke samenwerking van elkaar kunnen leren, met elkaar een stevig vóórtraject kunnen neerzetten. Door het voortraject goed in te richten voorkomen we ook dat zich oriënterende kandidaten die ongeschikt zijn schoolleiders, het systeem en de budgetten onnodig belasten.

Hoe gaan we dit doen? Er is een brede werkgroep samengesteld die de bij diverse besturen inmiddels opgebouwde expertise kent en de hele regio dekt. Ook de pabo's zijn in deze werkgroep vertegenwoordigd. De werkgroep richt zich op het opzetten en versterken van een netwerk van (opleidings-/stage-)scholen die een plek bieden en de zorg voor begeleiding die bekwaam is om aspirant leerkrachten middels stage en begeleiding voor te bereiden op hun rol als zij-instromer. Ook richt deze werkgroep zich op het optimaliseren van de klantreis in het beslissingsproces hieraan voorafgaand.

Voor deze werkgroep is ook een KPI vastgesteld: Kwaliteitsborging zij-instromers en door de inzet van meer dan 50 pre-scans (vanuit Uvoordeklas/Keivoordeklas/TransPOort).

Bij de pre-scans wordt op basis van een persoonlijkheidsanalyse onderzocht of de benodigde onderwijscompetenties in voldoende mate aanwezig zijn. Hierbij maken we gebruik van het binnen RTC Transvita beproefde online-instrumentarium van HRM-force.

 

Organisatie

RTC Transvita is een Regionaal Transfercentrum (RTC) zoals uitgewerkt in het Sectorplan PO. RTC Transvita is van en voor aangesloten schoolbesturen die willen samenwerken op het vlak van strategisch personeelsmanagement, personeelsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid.

Lees meer >

Contactgegevens

 Wattbaan 51-4, 3439 ML Nieuwegein

Algemeen

030 - 237 30 10

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afd. planning

030 - 600 88 18

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons op Facebook

RTC Transvita TV